เนื้อหา

แผนกกิจการนักศึกษา

จำนวนเข้าชม: 31853
พิมพ์

แผนกกิจการนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุน กยศ./กรอ. ให้นักศึกษากองทุนฯรับทราบข้อมูลข่าวสาร ต่อไป 

 

 ระบบบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

 งานบริการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

 การศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)

 ชมรมนักศึกษา

 บริการงานสำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า

 นักศึกษา สบพ. กับการประกันคุณภาพการศึกษา

 เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน   
    เพื่อพัฒนาคุณบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และสถาบันการบินพลเรือน

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.