ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร Aviation Management for Executives Program (AMEx)

Hits: 1072
Print

หลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร Aviation Management for Executives Program (AMEx)


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อผู้บริหารองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย:

ค่าอบรม: 27,500 บาท ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเบรค, อาหารและเครื่องดื่มแบบ cocktail ในกิจกรรม Brainstorming

กำหนดการ: รุ่นที่ 4 วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

สมัคร: ระบบ iTrain (http://itrain.catc.or.th) โปรดแนบ Resume (Qualification) ในขั้นตอนการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา